Verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Alle overeenkomsten van koop en verkoop en verhuur in de ruimste zin van het woord worden uitsluitend beheerst door
de navolgende voorwaarden.
1.2 Deze voorwaarden zijn evenzeer van toepassing, voor zover nodig mutatis mutandis, op alle (overeenkomsten of bedingen in overeenkomsten die strekken tot) onderhoudsinstallatie- en reparatiewerkzaamheden en andere dienstverlening in de ruimste zin van het woord en met inbegrip van het toezicht houden op (personen die) zulke werkzaamheden (verrichten).
1.3 Afwijkende bedingen gelden slechts, indien partijen die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die
overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn: voor het overige blijven de volgende voorwaarden van kracht.
1.4 Voor zover zulks toepasselijk is, moet in deze verkoopvoorwaarden onder het gebezigde begrip machines ook worden
verstaan geleverde installaties, apparaten, onderdelen, toebehoren en gereedschappen, alsmede hiermee
samenhangende goederen en andere producten in de ruimste zin van het woord.
1.5 Bij huurovereenkomsten moet in de navolgende artikelen voor de woorden verkoper en koper eveneens verstaan worden verhuurder resp. huurder en voor verkoop tevens verhuur en voor zover deze voorwaarden hierin niet voorzien gelden onze algemene huurvoorwaarden, die deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.
1.6. Gelet op het hierboven staande ziet de koper/huurder dan ook uitdrukkelijk af van de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs als die later dan deze algemene voorwaarden opgesteld zouden zijn.

2. AANBIEDINGEN

2.1 Al onze aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. Elke aanbieding of
prijsopgave van ons is gebaseerd op de veronderstelling, dat wij de opdracht onder normale omstandigheden en
gedurende reguliere werkuren kunnen uitvoeren. Een overeenkomst komt slechts tot stand, indien en voor zover wij een
opdracht van de opdrachtgever schriftelijk aanvaarden of indien door ons uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Als
datum voor de totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag van verzending van onze schriftelijke
opdrachtbevestiging, respectievelijk de eerste dag van feitelijke uitvoering van de opdracht door ons.
2.2 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij verkoop uit magazijnvoorraad, komt de koopovereenkomst tot stand doordat de verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een
verzoek tot levering van de koper, dan wel doordat de verkoper aan en om levering verzocht hebbende koper een factuur
zendt.
2.3 Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere
specificaties voorkomende in prijscouranten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen of/en orderbevestigingen is de
verkoper niet aansprakelijk, tenzij deze ernstige gevolgen hebben voor de capaciteit of de juiste functionering van de
machines.
2.4 Door de verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn
uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden noch aan derden ter beschikking worden gesteld.
2.5 Indien een opdracht uitblijft, behoudt CTW zich het recht voor de gemaakte ontwerp, teken - calculatie
- en/of demonstratiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, in overleg met aanvrager naar gebruik en
billijkheid gerekend.

3. KLACHTEN

3.1 Klachten op geleverde gebruikte machines worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de verkoper niet in behandeling genomen en de verkoper is terzake niet aansprakelijk uit welke hoofde dan ook.
De bepalingen in lid 2 en 3 van dit artikel hebben dan ook uitsluitend betrekking op nieuwe goederen.
3.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 is de verkoper niet verplicht klachten in behandeling te nemen, die hem niet
schriftelijk zijn voorgelegd binnen de veertien dagen na datum van zijn factuur, dan wel binnen acht dagen na ontvangst
van de goederen, dan wel, indien koper het gebrek redelijkerwijs eerst later kon ontdekken, binnen acht dagen na de
ontdekking van het gebrek.
3.3 Een klacht betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde goederen en alsnog te leveren goederen, ook niet als die goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
3.4 Een klacht schort geen enkele betalingsverplichting op.

4. KEURING

4.1 Indien is overeengekomen, dat de koper de goederen ter plaatse van de verkoper dan wel ter plaatse van de koper elders (doet) keuren of inspecteren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen de tien werkdagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of hem die gelegenheid feitelijk is geboden, worden de goederen geacht definitief en onvoorwaardelijk door de koper te zijn aanvaard.
4.2 De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van de koper.

5. MONTAGE EN INWERKINGSTELLING

5.1 In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkstelling niet berekend.
5.2 Heeft de verkoper zich tot de montage en inwerkstelling van de verkochte en geleverde machines verplicht, dan aanvaardt hij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die machines, indien:
A Montage en inwerkstelling geschiedt volgens zijn aanwijzing, waarbij hij het recht heeft een monteur met de leiding van
de werkzaamheden te belasten.
Reiskosten en kosten voor logies, voeding e.d. voor de monteur zijn voor rekening van de koper.
B De omstandigheden (in de ruimste zin van het woord) ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten
geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de
machines moeten worden opgesteld of aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn
aangebracht, uitgevoerd en/of geprepareerd.
Voor rekening van de koper is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden. Voorts dient de koper voor zijn rekening
de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen.
5.3 Indien de monteur ten gevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verkoper, niet regelmatig met de
montage en de inwerkstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de koper.
5.4 Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.

6. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De verkoper garandeert geleverde nieuwe machines gedurende de tijd van één jaar na levering of verzending, d.w.z. dat hij alle onderdelen, waaraan gedurende die termijn, uit hoofde van ondeugdelijke constructie, enig gebrek mocht ontstaan, kosteloos zal herstellen, ofwel door andere zal vervangen (zulks ter keuze van de verkoper), mits zodanig gebrek terstond na de ontdekking en in ieder geval binnen de in artikel 3 genoemde termijnen schriftelijk te zijner kennis wordt gebracht en, voor zover de verkoper dit wenst, het betrokken onderdeel terstond vrachtvrij wordt opgezonden. De garantietermijn wordt verkort naar gelang de machines meer dan 40 uur per week in gebruik zijn.
6.2 De hierboven vermelde garantie met betrekking tot herstelling of het gratis leveren van een nieuw onderdeel omvat niet
eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, alsmede invoerrechten en omzetbelasting: deze
komen voor rekening van de koper. Is de tussenkomst van een monteur noodzakelijk voor het vervangen of herstellen van
het defecte onderdeel, dan worden daarvoor de gebruikelijke kosten in rekening gebracht.
6.3 Mocht de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande
toestemming van de verkoper verrichten of door anderen laten verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen,
dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van de verkoper. De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op
grond dat de verkoper zijn garantie verplichting niet, nog niet of niet ten volle heeft nagekomen.
6.4 De garantie geldt in plaats van elke andere aansprakelijkheid voor niet-, niet deugdelijke of niet tijdige nakoming van de
verkoper die derhalve uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
De aansprakelijkheid terzake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen is voorts beperkt tot de kosten van
herstel of vervanging door derden, waartoe de koper evenwel niet zal overgaan, alvorens de koper de verkoper
uitdrukkelijk in gebreke zal hebben gesteld en de verkoper een redelijke termijn zal hebben gegund aan zijn
garantieverplichtingen zal kunnen voldoen.
6.5 Onverminderd het hiervoor in lid 4 bepaalde zal de verkoper nimmer aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, vertraging, stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welke hoofde rol of van welke aard ook, alsmede voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk door de werking of niet-werking e.a. onjuiste werking voor het door hen geleverde of bewerkte goed of door terzake in zijn dienst
zijnde personeel onmiddellijk toegebracht aan goederen en personen, welke of wie ook.
6.6 Onverminderd het hiervoor in lid 4 en 5 bepaalde zal tenslotte iedere aansprakelijkheid van de verkoper, uit welken hoofde dan ook, daaronder begrepen aansprakelijkheid uit hoofde van deze voorwaarden, steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van het desbetreffende individuele goed, dat door de koper ten zijde van zijn afspraak reeds is
voldaan.
6.7 In geval van enige afspraak van derden jegens de verkoper uit hoofde van of in verband met de (niet tijdige of gebrekkige of onjuiste) levering of werking van een goed geldt de beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper, zoals omschreven in de leden 5 en 6, evenzeer. De koper vrijwaart de verkoper van iedere verdere aansprakelijkheid jegens derde(n).
6.8 Bij levering van machines zal verkoper voor zover nodig en/of vereist, aan koper aanwijzingen, voorschriften en/of
gebruiksaanwijzingen verstrekken met betrekking tot het gebruik daarvan en de doeleinden, waarvoor deze kunnen
worden aangewend, waaraan koper verplicht is zich te houden. Verkoper mag er, behoudens andersluidende schriftelijke
mededelingen van koper, van uitgaan dat koper en zijn personeel of de personen, die koper direct of indirect bij of met de
machine laat werken of verblijven zulks in de ruimste zin des woords- de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften
zijn gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal
de Nederlandse is. Verkoper is bereid- voor zover mogelijk die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen.
Koper is gehouden de (vertaal)kosten terzake te voldoen.
6.9 Een garantie-aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen, indien van de desbetreffende machine de volledig
ingevulde en ondertekende garantiekaart in ons bezit is.

7. WIJZIGINGEN AAN BESTELLING OF ANNULATIE VAN BESTELLING

Wijziging of annulering van een koopovereenkomst behoeft de schriftelijke instemming van de verkoper.
Indien de koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade, waarin
begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan de verkoper te vergoeden.
De schade wordt forfaitair begroot op 30 % van de koopsom en is verschuldigd, zonder voorleg van stukken, van
rechtswege en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. De verkoper behoudt zich het recht voor om een
aanvullende vergoeding te eisen als de door de verkoper geleden schade hoger is dan 30 % van de koopsom.
Te late betaling van dit bedrag leidt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling tot de opeisbaarheid
van een moratoire rente tegen een jaarlijks tarief van 10 %.

8. TRANSPORTVOORWAARDEN

8.1 Alle goederen, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van de koper. Verbintenissen tegenover derden
aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de koper te zijn
aanvaard.
8.2 De verkoper heeft het recht de goederen, welke gereed zijnde, door oorzaken onafhankelijk van zijn wil, niet naar de plaats
van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en betaling
te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
8.3 De keuze van het vervoermiddel is aan de verkoper, ook bij niet-franco zendingen waarbij door de koper geen voorschriften
voor de verzending zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen bij het gekozen vervoermiddel verplichten
niet een ander te nemen. De verkoper is niet verantwoordelijk, indien door welke oorzaak dan ook het door hem gekozen
vervoer uitvalt.
8.4 Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde goederen behoudt de verkoper zich voor de inklaring te bewerkstelligen
met uitsluiting van de koper.
8.5 Tenzij de koper de verkoper tijdig verzoekt de goederen tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de
goederen onverzekerd.
8.6 Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit - en invoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten, belastingen
enz. voor rekening van de koper.

9. LEVERINGSTERMIJNEN

9.1 Ten opzichte van de overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering kunnen worden opgegeven.
Laattijdige levering kan geen aanleiding zijn tot enige vergoeding aan de koper, tenzij partijen hiervan schriftelijk
uitdrukkelijk afwijken.
9.2 Laattijdige levering geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen te
weigeren.

10. AFLEVERING

Nadat de betreffende producten onze fabriek hebben verlaten of wanneer wij de opdrachtgever schriftelijk hebben
medegedeeld dat de producten ter verzending gereed staan, gelden zij als afgeleverd, onverminderd het bepaalde bij
artikel 11 en ongeacht de eventuele gehoudenheid van ons tot nakoming van montage- en installatie-verplichtingen. Plaats
van aflevering is derhalve onze fabriek, ook al is franco verzending en/of vervoer door ons overeengekomen. Ingeval
aflevering bij gedeelten geschiedt, gelden de afzonderlijke partijen op zichzelf als afgeleverd.

11. RISICO

Het risico gaat op de opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering in de zin van artikel 9. Ook bij schade aan producten,
veroorzaakt door vernieling van de verpakking, is het gestelde in de vorige zin onverminderd van kracht.

12. OVERMACHT

Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of
tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan de verkoper door zijn leverancier,
alsmede indien de verkoper de hem door zijn leverancier verkochte goederen niet of niet tijdig ontvangt, in welke gevallen
de verkoper de keus heeft de levering uit te stellen of de koopovereenkomst te annuleren.

13. PRIJS

13.1 De door de verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer er méér
dan 1 jaar verloopt tussen het ogenblik van ondertekening van de bestelling en het tijdstip van levering zal de verkoopprijs
zonder voorafgaandelijk verwittiging aangepast worden a rato van een prijsstijging forfaitair begroot op 3 % per begonnen
kalenderjaar.
13.2 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij ook van toepassing op een wijziging van in- of
uitvoerrechten of andere rechten of belasting na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in
de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin de verkoper de goederen heeft gekocht. Deze
verhoging kan door de verkoper worden aangerekend bovenop de 3 % jaarlijkse prijsaanpassing zoals omschreven in
artikel 13.1.

14. BETALINGSVOORWAARDEN

14.1 Betaling van de door verkoper verzonden of afgegeven facturen dient contant te geschieden, d.i. binnen de 8 dagen, tenzij
hiervan tussen partijen schriftelijk wordt afgeweken in de bijzondere algemene voorwaarden zoals opgenomen in de
bestelbon.
14.2 Bij gebreke aan tijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd
zijn van 12% per jaar, evenals een schadevergoeding ten bedrage van 10% van het factuurbedrag, en dit eveneens zonder
enige voorafgaande ingebrekestelling.
14.3 Zolang de koper de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan is de verkoper gerechtigd
de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

15. WANPRESTATIE VAN DE KOPER

Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige anders
met hem gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard c.q. zijn
faillissement is aangevraagd, dan wel zelf een gerechtelijk akkoord of zijn faillissement aanvraagt, of besluit tot of overgaat
tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede indien ten laste van koper enig executoriaal beslag wordt
gelegd, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht, zonder ingebrekestelling
en zonder dat rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist, te zijner keuze en al dan niet in combinatie :
- de uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen zijnerzijds t.o.v. koper, uit welke hoofde dan ook op te
schorten, en/of
- ook al was anders overeengekomen voor iedere uitvoering zijnerzijds van enige verplichting contante betaling te
vorderen en/of
- de overeenkomst(en) geheel of ten dele ontbinden, c.q. ontbonden te verklaren lastens de koper, zonder dat verkoper
tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
Alles onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van schade, waarin begrepen gederfde winst, kosten en rente.

16. GESCHILLEN

Alle geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten, die daarmede
samenhangen zullen uitsluitend berecht worden door de rechtbanken van het arrondissement waarin de maatschappelijke
zetel van de verkoper is gelegen, tenzij de koper en de verkoper schriftelijk overeenkomen het geschil te onderwerpen
aan arbitrage.

17. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing, tenzij tussen partijen wordt schriftelijk en uitdrukkelijk wordt
overeengekomen om hiervan af te wijken.

Gerealiseerd met de steun van Flanders Investment & Trade